Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.

Audyt

I. Badanie sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 64 ustawy o rachunkowości.
Spółka BUKiA W&D w chwili obecnej nie jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, a tym samym nie świadczy usług w tym zakresie. W razie potrzeby jesteśmy jednak w stanie ułatwić zainteresowanym podmiotom kontakt z raciborską firmą audytorską posiadającą ogromne doświadczenie w tej materii i świadczącą usługi na najwyższym poziomie i według najlepszych standardów.
II. Przegląd systemów rachunkowości podmiotów gospodarczych.
Działając w zespole wieloosobowym, kierowanym przez biegłego rewidenta, wykonujemy na życzenie naszych Klientów przeglądy (kontrole wewnętrzne) ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych oraz sprawozdań finansowych mające na celu: 
  • ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych z punktu widzenia unormowań prawnych wynikających z reguł prawa bilansowego i podatkowego, 
  • ocenę prawidłowości ustalenia zysku bilansowego oraz podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych), 
  • ocenę prawidłowości formalnej i merytorycznej okresowych sprawozdań finansowych

III. Pozostałe usługi.
Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą określoną we własnym imieniu i na własny rachunek, obok badania sprawozdań finansowych, może być: 
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, 
  • przeglądy sprawozdań finansowych, 
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, 
  • doradztwo podatkowe, 
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, 
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego  i upadłościowego, 
  • działalność wydawnicza i szkoleniowa  w zakresie rachunkowości